Ludzie fundacji

Zarząd fundacji

Karol Szymański, Prezes Fundacji Nova Ars
Karol Maciej Szymański Prezes Zarządu

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach.

Od lat piastuje funkcje członka rad nadzorczych (w tym komitetu audytu) emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zajmujących się działalnością gospodarczą z zakresu różnych branż.

Pełnił funkcję członka Zarządu (interim managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł.

Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego, nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich, projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r.  dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych.

Ekspert Zespołu do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych

Wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu. Angażuje się  w różnorodne aktywności społeczne, w tym pełni funkcję Członka Rady Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!” oraz Prezesa Zarządu Fundacji „Nova Ars Poloniae”​

Marcin Kokoszko
Marcin Kokoszko Wiceprezes Fundacji

Kurator w Centrum Promocji Kultury Praga-Południe w Warszawieoraz artysta sztuk wizualnych. Organizator kilkudziesięciu wystaw, w tym kilku międzynarodowych oraz zagranicznych. Współorganizator festiwalu sztuki współczesnej Warsaw By Art. w 2017 / 2018 / 2019. Twórca ekspozycji (zamkniętego) Muzeum Erotyki w Warszawie przy Pl. Grzybowskim w Warszawie. Z zamiłowania społecznik i animator kultury.

Studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Zajmuje się szeroko pojętą sztuką wizualną: instalacjami, obiektami, malarstwem, rysunkiem, fotografią, poezją i video art.

Porusza się przeważnie na gruncie estetyki turpistycznej, choć nie jest ona dla niego wyznacznikiem przy podejmowaniu konkretnych tematów czy działań twórczych.

Temat prac stanowi swoisty „układ nerwowy” człowieka, eteryczność, oschłość, pewien poetycki minimalizm, zmurszała estetyka przedmiotu, uwierające emocje, majaczenia…

Malarstwo charakteryzuje się graficzną formułą bez użycia koloru, bądź z jego minimalnym udziałem. W niemal wszystkich pracach technika jest mieszana lub poszukiwane są własne rozwiązania.

Rzadko jest to „czysta” abstrakcja, zazwyczaj punktem wyjścia są elementy, strzępki z otaczającej rzeczywistości, coś zapamiętanego, nawet z dzieciństwa, wyobrażonego, zaobserwowanego, przełożonego na kanwę własnej wrażliwości lub podporządkowane tematowi pracy. Podejście do każdej pracy i użyte w niej środki są za każdym razem nieco inne. Artysta stara się nie tworzyć podobnych prac, lecz są one charakterystyczne i kojarzone z osobą artysty dzięki swojemu wydźwiękowi.

Wybrane wystawy zbiorowe:

 • „GENIUS LOCI” / Warszawa 2017 / Siedlce 2017 / Bonn 2018
 • „Earth, Fire, Air&Water”, Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, Warszawa, 2016
 • „2015-1945 = 70”, Doświadczalna Pracownia Litografii im. Pabla Picassa, Warszawa, 2015
 • „No Budget Show 5 %”, Dom Kultury Kolejarza, Lublin, 2013
 • „Wystawa integracyjna”, Galeria Nad Wisłą, Toruń, 2012
 • „No Budget Show 4” , Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 2012
 • „Art Inn 2”, 1500m², Warszawa, 2011
 • „No Budget Show 3”, Galeria Kordegarda, Warszawa, 2011
 • „Rysunek z Malarstwem w Tle”, Galeria Doświadczalnej Pracowni Litografii im. Pabla Picassa, Warszawa, 2009

Wybrane publikacje:

 • „GENIUS LOCI” / Warszawa 2017 / Siedlce 2017 / Bonn 2018 / ISBN 978-83-62160-34-1
 • „Earth, Fire, Air&Water” / Centrum Promocji Kultury Praga-Południe / Warszawa, 2016 / ISBN 978-83-921344-0-4
 • “No Budget Show 4” / Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie / Kraków, 2012 / ISBN 978-83-62435-88-3
 • „No Budget Show 3” / Galeria Kordegarda /  Warszawa, 2011​
Małgorzata Bączek Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Biura w Kancelarii RKKW.

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunkach Pedagogika specjalna oraz Socjologia.

Działaczka społeczna, Dyrektor Biura Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”.

Prywatnie pasjonatka sztuki współczesnej oraz miłośniczka książek.

Fundator

dr Radosław L. Kwaśnicki

Przeczytaj wywiad

Prawo jest sztuką

Partner zarządzający w Kancelarii RKKW.  Doktor nauk prawnych, absolwent programów AMP (IESE Business School) oraz Value Creation Through EffectiveBoards (Harvard Business School – ExecutiveEducation).

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych).

Rekomendowany przez „Rzeczpospolita” w Rankingu Kancelarii (2019) w zakresie prawa spółek i prawa handlowego, Global Law Experts, EuropeanLegalExperts oraz Legal 500, laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa (2014)

Przewodniczący Zespołu do spraw Rad Nadzorczych w Komisji MAP, arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu)

Członek rad nadzorczych krajowych i zagranicznych spółek, w tym w latach 2014-2019 PKN Orlen S.A.

Działacz społeczny, generalny koordynator Akcji, Prezes Zarządu Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”. Autor ponad 500 publikacji – spis publikacji, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa Handlowego” wydawnictwa C.H. Beck

Redaktor naczelny bloga „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”​​​

Rada fundacji

 • dr Radosław L. Kwaśnicki Przewodniczący Rady

  Partner zarządzający w Kancelarii RKKW.  Doktor nauk prawnych, absolwent programów AMP (IESE Business School) oraz Value Creation Through EffectiveBoards (Harvard Business School – ExecutiveEducation).

  Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych).

  Rekomendowany przez „Rzeczpospolita” w Rankingu Kancelarii (2019) w zakresie prawa spółek i prawa handlowego, Global Law Experts, EuropeanLegalExperts oraz Legal 500, laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa (2014)

  Przewodniczący Zespołu do spraw Rad Nadzorczych w Komisji MAP, arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu)

  Członek rad nadzorczych krajowych i zagranicznych spółek, w tym w latach 2014-2019 PKN Orlen S.A.

  Działacz społeczny, generalny koordynator Akcji, Prezes Zarządu Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”. Autor ponad 500 publikacji – spis publikacji, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa Handlowego” wydawnictwa C.H. Beck

  Redaktor naczelny bloga „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański Wiceprzewodniczący Rady

  Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ, adwokat wpisany na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Krakowie, wice-prezes Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich, prezes Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wice-prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, członek Rady Arbitrażowej Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (Deutsche Institiut fuer Schiedsgrichtsbarkeit- DIS), prezes Sądu Honorowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, przewodniczący Zespołu Eksperckiego do spraw Prawa Koncernowego przy Ministrze Aktywów Państwowych, wice-przewodniczący Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., członek rad nadzorczych VRG S.A., Ferrum S.A., Alventa S.A., Aplitt S.A., Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., Ponar SA.

  Współautor projektu ustawy z 15.IX.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (obok prof. S.Sołtysińskiego i prof. A.Szajkowskiego), autor projektu ustawy z 10.IX.1999 r. o umowach offsetowych, autor projektu części nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego z 31.07.2019 r. regulujących arbitraż korporacyjny. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 r. oraz nowelizacji KSH z 12.XII.2003 r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającej wdrażanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uczestniczył w latach 2006-2010 – jako ekspert polskiej delegacji z Ministerstwa Gospodarki – w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) nad przygotowaniem UNCITRAL Arbitration Rules 2010 w ramach Working Group II – Arbitration and Conciliation, zaś w latach 2010-2013 uczestniczył w pracach tejże Grupy przygotowującej Zasady Transparencji w Arbitrażu Inwestycyjnym a w latach 2014-205 – w przygotowaniu nowej wersji UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings. Obecnie uczestniczy w przygotowaniu projektu polskiego prawa holdingowego, polskiej ustawy o programach akcjonariatu pracowniczego, a także w pracach nad powstaniem sądu rynku kapitałowego w Polsce.

  Autor podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wzorów pism handlowych oraz kilku monografii, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego, międzynarodowego prawa handlowego a także prawa arbitrażowego. Pełnił funkcję arbitra przewodniczącego albo arbitra wyznaczonego przez stronę w rozstrzygnięciu ponad 150 procesów arbitrażowych zarówno w arbitrażu krajowym jak i międzynarodowym, w arbitrażu ad hoc oraz w arbitrażu instytucjonalnym w tym ramach Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC), przy Sztokholmskim Instytucie Arbitrażowym (SCC).​

 • Małgorzata Krużycka Członek Rady

  Ukończyła studia Inżynierii Środowiska  Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej.

  Od 1982 pracowała przy realizacji wielu przedsięwzięć hydrotechnicznych w firmach GPRI Gdański  i Energoblok -Wybrzeże Gdynia.Od 1996 prowadzi własną działalność gospodarczą.​

 • Adam Krużycki Członek Rady

  W latach 1981 -1996   pracował na różnych szczeblach zarządzania przy  realizacji obiektów budowlanych w kraju i zagranicą m.in. w Polnord SA  i Elektrim SA.

  Od 1996 prowadzi  prywatną działalność gospodarczą zarówno indywidualną, jak i w różnych spółkach. W 2015 był członekiem rady nadzorczej Aiton Caldwell  SA  w Gdańsku.

  Absolwent Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej oraz  podyplomowych studiów na Wydziale Ekonomii  i Zarządzania Politechniki Gdańskiej .​

 • Tomasz Bartosik Członek Rady

  Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (2002 r.). Pracował u Wojciecha Obtułowicza (współpraca autorska m.in. przy projekcie Muzeum Powstania Warszawskiego). Od 2005 roku prowadzi własne studio architektoniczne w Krakowie, obecnie pod nazwą ‚de AR’.

  W 2012 r. utworzył stronę internetową Ciemna Strona Sztuki skupiając się na wyszukiwaniu i promocji artystów, a także organizacji wydarzeń kulturalnych. W 2016 r. równolegle powstaje grupa internetowa pod tą samą nazwą, która stopniowo przekształca się w realny projekt artystyczny skupiający twórców o podobnej wrażliwości i estetyce, tworzących wg wspólnych założeń. Razem z grupą zorganizował 14 wystaw, w tym 10 zbiorowych w kilku miastach Polski (Katowice, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Toruń, Łódź, Czeladź) oraz zorganizował lub wspierał kilkanaście wydarzeń kulturalnych.

  Od 2016 roku pomagał w projekcie muzycznym Ikonodrama, będąc autorem części tekstów, a także współtworząc filmy promujące projekt, poprzez scenariusze, reżyserię i montaż.

  Łączy pracę zawodową ze sztuką, zajmując się literaturą, malarstwem, rysunkiem.

 • Paweł Orłowski Członek Rady

  Paweł Orłowski jest notariuszem z długoletnim doświadczeniem, jest też stałym mediatorem sądowym, a ponadto pełni funkcję członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, a także członka Rady Izby Notarialnej w Warszawie w kadencji 2018-2021. Paweł Orłowski jest też współzałożycielem oraz prezesem Ultima Ratio Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.​

 • Jakub Józefczyk Członek Rady

  Doświadczenie zawodowe zdobywał w USA i Irlandii Południowej, gdzie spędził łącznie kilkanaście lat.W 2013 roku założył galerię „Artéclat”, w której zajmuje się promowaniem sztuki w Polsce i zagranicą. Główny nurt artystyczny galerii to realizm magiczny.Inicjator wydarzeń artystycznych.

  Manager artystów malarzy: Tomasza Alena Kopery oraz Arkadiusza Dzielawskiego. Reprezentuje artystów przed domami aukcyjnymi, galeriami, instytucjami kulturalnymi oraz kolekcjonerami w Polsce i na świecie.

  Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz The InsuranceInstitute of Ireland w Dublinie. Prywatnie pasjonat lotnictwa (pilot samolotowy) oraz kolarstwa górskiego.

 • Włodzimierz Chróścik Członek Rady

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000 r.) Od 2006 r. prowadzi Kancelarię Radców Prawnych. Specjalista w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego; ekspert w dziedzinie prawa spółek, w tym prawnych aspektów ich działalności operacyjnej, a także spraw korporacyjnych.

  Członek zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Autor publikacji oraz opracowań z zakresu prawa handlowego, postępowań spornych oraz zasad etyki zawodowej radców prawnych. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW. Od 2007 roku członek Rady OIRP w Warszawie a od 2010 r. Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie odpowiedzialny za sprawy aplikacji i informatyzacji. W latach 2013 – 2020 Dziekan Rady OIRP w Warszawie. Od 2010 r. Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Zawodowego i Nowych Technologii; od 2012 r. Sekretarz Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP. Od 2020 roku Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie.​

 • Paweł Myszka Członek Rady

  Radca prawny, na co dzień, jako szef działu prawnego, koordynuje proces ekspansji zagranicznej podmiotów należących do grupy kapitałowej polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z którą to grupą związany jest od wielu lat.Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej kancelarii prawniczej działającej w strukturach jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki, a także w ramach własnej praktyki. Ukończył podyplomowe studia Executive MBA organizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek organów spółek, których misją jest wspieranie rozwoju przestrzeni polskich miast, inwestujących w rozwój nowych polskich firm w obszarze nowych technologii, a także w branży fitness.

  Łączy zainteresowanie sztuką, ze sztuką czynienia tego co dobre i słuszne. Jest honorowym członkiem Rady Akcji „Jesteśmy Razem. Pomagamy” – inicjatywy jednoczącej polskich przedsiębiorców w ramach walki z wirusem COVID-19.Ceni sprawczość i mądre życie.

  Prywatnie pasjonat narciarstwa, sportów wodnych i morsowania, zwłaszcza szlakami wodospadów.

 • Karolina Wolff-Leśnodorska Członek Rady

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką odbyła w warszawskiej Izbie Adwokackiej. W Kancelarii pracuje od 10 lat. Kontynuuje sprawy przejęte po swoim ojcu Grzegorzu Wolffie – nieocenionym specjaliście z prawa administracyjnego, ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, a także sprawy cudzoziemców.

  Od 2014 roku członek European Criminal Bar Association oraz członek Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.​​

Na górę