Ludzie fundacji

Zarząd fundacji

Karol Szymański, Prezes Fundacji Nova Ars
Prezes Zarządu

Karol Maciej Szymański

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach.

Od lat piastuje funkcje członka rad nadzorczych (w tym komitetu audytu) emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zajmujących się działalnością gospodarczą z zakresu różnych branż.

Pełnił funkcję członka Zarządu (interim managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł.

Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego, nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich, projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r.  dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych.

Ekspert Zespołu do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych

Wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu. Angażuje się  w różnorodne aktywności społeczne, w tym pełni funkcję Członka Rady Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!” oraz Prezesa Zarządu Fundacji „Nova Ars Poloniae”​

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Bączek

Dyrektor Biura w Kancelarii RKKW.

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunkach Pedagogika specjalna oraz Socjologia.

Działaczka społeczna, Dyrektor Biura Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”.

Prywatnie pasjonatka sztuki współczesnej oraz miłośniczka książek.

Fundator

dr Radosław L. Kwaśnicki 

Przeczytaj wywiad:

Partner zarządzający w Kancelarii RKKW.  Doktor nauk prawnych, absolwent programów AMP (IESE Business School) oraz Value Creation Through EffectiveBoards (Harvard Business School – ExecutiveEducation).

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych).

Rekomendowany przez „Rzeczpospolita” w Rankingu Kancelarii (2019) w zakresie prawa spółek i prawa handlowego, Global Law Experts, EuropeanLegalExperts oraz Legal 500, laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa (2014)

Przewodniczący Zespołu do spraw Rad Nadzorczych w Komisji MAP, arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu)

Członek rad nadzorczych krajowych i zagranicznych spółek, w tym w latach 2014-2019 PKN Orlen S.A.

Działacz społeczny, generalny koordynator Akcji, Prezes Zarządu Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”. Autor ponad 500 publikacji – spis publikacji, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa Handlowego” wydawnictwa C.H. Beck

Redaktor naczelny bloga „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”

Rada fundacji

dr Radosław L. Kwaśnicki 

Przewodniczący Rady

Partner zarządzający w Kancelarii RKKW.  Doktor nauk prawnych, absolwent programów AMP (IESE Business School) oraz Value Creation Through EffectiveBoards (Harvard Business School – ExecutiveEducation).

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych).

Rekomendowany przez „Rzeczpospolita” w Rankingu Kancelarii (2019) w zakresie prawa spółek i prawa handlowego, Global Law Experts, EuropeanLegalExperts oraz Legal 500, laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa (2014)

Przewodniczący Zespołu do spraw Rad Nadzorczych w Komisji MAP, arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu)

Członek rad nadzorczych krajowych i zagranicznych spółek, w tym w latach 2014-2019 PKN Orlen S.A.

Działacz społeczny, generalny koordynator Akcji, Prezes Zarządu Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”. Autor ponad 500 publikacji – spis publikacji, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa Handlowego” wydawnictwa C.H. Beck

Redaktor naczelny bloga „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”

Prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański 

Wiceprzewodniczący Rady

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ, adwokat wpisany na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Krakowie, wice-prezes Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich, prezes Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wice-prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, członek Rady Arbitrażowej Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (Deutsche Institiut fuer Schiedsgrichtsbarkeit- DIS), prezes Sądu Honorowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, przewodniczący Zespołu Eksperckiego do spraw Prawa Koncernowego przy Ministrze Aktywów Państwowych, wice-przewodniczący Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., członek rad nadzorczych VRG S.A., Ferrum S.A., Alventa S.A., Aplitt S.A., Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., Ponar SA.

Współautor projektu ustawy z 15.IX.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (obok prof. S.Sołtysińskiego i prof. A.Szajkowskiego), autor projektu ustawy z 10.IX.1999 r. o umowach offsetowych, autor projektu części nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego z 31.07.2019 r. regulujących arbitraż korporacyjny. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 r. oraz nowelizacji KSH z 12.XII.2003 r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającej wdrażanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uczestniczył w latach 2006-2010 – jako ekspert polskiej delegacji z Ministerstwa Gospodarki – w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) nad przygotowaniem UNCITRAL Arbitration Rules 2010 w ramach Working Group II – Arbitration and Conciliation, zaś w latach 2010-2013 uczestniczył w pracach tejże Grupy przygotowującej Zasady Transparencji w Arbitrażu Inwestycyjnym a w latach 2014-205 – w przygotowaniu nowej wersji UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings. Obecnie uczestniczy w przygotowaniu projektu polskiego prawa holdingowego, polskiej ustawy o programach akcjonariatu pracowniczego, a także w pracach nad powstaniem sądu rynku kapitałowego w Polsce.

Autor podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wzorów pism handlowych oraz kilku monografii, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego, międzynarodowego prawa handlowego a także prawa arbitrażowego. Pełnił funkcję arbitra przewodniczącego albo arbitra wyznaczonego przez stronę w rozstrzygnięciu ponad 150 procesów arbitrażowych zarówno w arbitrażu krajowym jak i międzynarodowym, w arbitrażu ad hoc oraz w arbitrażu instytucjonalnym w tym ramach Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC), przy Sztokholmskim Instytucie Arbitrażowym (SCC).​

Małgorzata Krużycka 

Członek Rady

Ukończyła studia Inżynierii Środowiska  Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej.

Od 1982 pracowała przy realizacji wielu przedsięwzięć hydrotechnicznych w firmach GPRI Gdański  i Energoblok -Wybrzeże Gdynia.Od 1996 prowadzi własną działalność gospodarczą.​

Adam Krużycki 

Członek Rady

W latach 1981 -1996   pracował na różnych szczeblach zarządzania przy  realizacji obiektów budowlanych w kraju i zagranicą m.in. w Polnord SA  i Elektrim SA.

Od 1996 prowadzi  prywatną działalność gospodarczą zarówno indywidualną, jak i w różnych spółkach. W 2015 był członekiem rady nadzorczej Aiton Caldwell  SA  w Gdańsku.

Absolwent Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej oraz  podyplomowych studiów na Wydziale Ekonomii  i Zarządzania Politechniki Gdańskiej .​

Tomasz Bartosik 

Członek Rady

Paweł Orłowski 

Członek Rady

Paweł Orłowski jest notariuszem z długoletnim doświadczeniem, jest też stałym mediatorem sądowym, a ponadto pełni funkcję członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, a także członka Rady Izby Notarialnej w Warszawie w kadencji 2018-2021.

Paweł Orłowski jest też współzałożycielem oraz prezesem Ultima Ratio Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.​

Jakub Józefczyk

Członek Rady

Doświadczenie zawodowe zdobywał w USA i Irlandii Południowej, gdzie spędził łącznie kilkanaście lat.W 2013 roku założył galerię „Artéclat”, w której zajmuje się promowaniem sztuki w Polsce i zagranicą. Główny nurt artystyczny galerii to realizm magiczny.Inicjator wydarzeń artystycznych.

Manager artystów malarzy: Tomasza Alena Kopery oraz Arkadiusza Dzielawskiego. Reprezentuje artystów przed domami aukcyjnymi, galeriami, instytucjami kulturalnymi oraz kolekcjonerami w Polsce i na świecie.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz The InsuranceInstitute of Ireland w Dublinie. Prywatnie pasjonat lotnictwa (pilot samolotowy) oraz kolarstwa górskiego.

Włodzimierz Chróścik 

Członek Rady

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000 r.) Od 2006 r. prowadzi Kancelarię Radców Prawnych. Specjalista w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego; ekspert w dziedzinie prawa spółek, w tym prawnych aspektów ich działalności operacyjnej, a także spraw korporacyjnych.

Członek zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Autor publikacji oraz opracowań z zakresu prawa handlowego, postępowań spornych oraz zasad etyki zawodowej radców prawnych. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW. Od 2007 roku członek Rady OIRP w Warszawie a od 2010 r. Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie odpowiedzialny za sprawy aplikacji i informatyzacji. W latach 2013 – 2020 Dziekan Rady OIRP w Warszawie. Od 2010 r. Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Zawodowego i Nowych Technologii; od 2012 r. Sekretarz Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP. Od 2020 roku Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie.​

Paweł Myszka 

Członek Rady

Radca prawny, na co dzień, jako szef działu prawnego, koordynuje proces ekspansji zagranicznej podmiotów należących do grupy kapitałowej polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z którą to grupą związany jest od wielu lat.Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej kancelarii prawniczej działającej w strukturach jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki, a także w ramach własnej praktyki. Ukończył podyplomowe studia Executive MBA organizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek organów spółek, których misją jest wspieranie rozwoju przestrzeni polskich miast, inwestujących w rozwój nowych polskich firm w obszarze nowych technologii, a także w branży fitness.

Łączy zainteresowanie sztuką, ze sztuką czynienia tego co dobre i słuszne. Jest honorowym członkiem Rady Akcji „Jesteśmy Razem. Pomagamy” – inicjatywy jednoczącej polskich przedsiębiorców w ramach walki z wirusem COVID-19.Ceni sprawczość i mądre życie.

Prywatnie pasjonat narciarstwa, sportów wodnych i morsowania, zwłaszcza szlakami wodospadów.

Karolina Wolff-Leśnodorska 

Członek Rady

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką odbyła w warszawskiej Izbie Adwokackiej. W Kancelarii pracuje od 10 lat. Kontynuuje sprawy przejęte po swoim ojcu Grzegorzu Wolffie – nieocenionym specjaliście z prawa administracyjnego, ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, a także sprawy cudzoziemców.

Od 2014 roku członek European Criminal Bar Association oraz członek Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.​​

Biuro fundacji

Dyrektor fundacji

Marta Tabor

Dyrektor ds. prawnych

Łukasz Gil

Fundacja Nova Ars Poloniae informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij