Ludzie fundacji

 
Ambasador

Rafał Zawierucha

Ambasador 

RvH

 
 
 

Zarząd fundacji

Prezes Zarządu

Małgorzata Bączek

 
Wiceprezes Zarządu

Marta Tabor

 
 
 

Rada fundacji

Przewodniczący Rady

Karol Maciej Szymański

Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach.

Od lat piastuje funkcje członka rad nadzorczych (w tym komitetu audytu) emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zajmujących się działalnością gospodarczą z zakresu różnych branż.

Pełnił funkcję członka Zarządu (interim managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł.

Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego, nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich, projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych.

Ekspert Zespołu do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych

Wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu. Angażuje się w różnorodne aktywności społeczne, w tym pełni funkcję Członka Rady Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!” oraz Prezesa Zarządu Fundacji „Nova Ars Poloniae”​

Wiceprzewodniczący Rady

Prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ, adwokat wpisany na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Krakowie, wice-prezes Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich, prezes Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wice-prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, członek Rady Arbitrażowej Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (Deutsche Institiut fuer Schiedsgrichtsbarkeit- DIS), prezes Sądu Honorowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, przewodniczący Zespołu Eksperckiego do spraw Prawa Koncernowego przy Ministrze Aktywów Państwowych, wice-przewodniczący Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., członek rad nadzorczych VRG S.A., Ferrum S.A., Alventa S.A., Aplitt S.A., Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., Ponar SA.

Współautor projektu ustawy z 15.IX.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (obok prof. S.Sołtysińskiego i prof. A.Szajkowskiego), autor projektu ustawy z 10.IX.1999 r. o umowach offsetowych, autor projektu części nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego z 31.07.2019 r. regulujących arbitraż korporacyjny. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 r. oraz nowelizacji KSH z 12.XII.2003 r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającej wdrażanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uczestniczył w latach 2006-2010 – jako ekspert polskiej delegacji z Ministerstwa Gospodarki – w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) nad przygotowaniem UNCITRAL Arbitration Rules 2010 w ramach Working Group II – Arbitration and Conciliation, zaś w latach 2010-2013 uczestniczył w pracach tejże Grupy przygotowującej Zasady Transparencji w Arbitrażu Inwestycyjnym a w latach 2014-205 – w przygotowaniu nowej wersji UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings. Obecnie uczestniczy w przygotowaniu projektu polskiego prawa holdingowego, polskiej ustawy o programach akcjonariatu pracowniczego, a także w pracach nad powstaniem sądu rynku kapitałowego w Polsce.

Autor podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wzorów pism handlowych oraz kilku monografii, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego, międzynarodowego prawa handlowego a także prawa arbitrażowego. Pełnił funkcję arbitra przewodniczącego albo arbitra wyznaczonego przez stronę w rozstrzygnięciu ponad 150 procesów arbitrażowych zarówno w arbitrażu krajowym jak i międzynarodowym, w arbitrażu ad hoc oraz w arbitrażu instytucjonalnym w tym ramach Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC), przy Sztokholmskim Instytucie Arbitrażowym (SCC).​

 
 
 
Członek Rady

Paweł Orłowski

Paweł Orłowski jest notariuszem z długoletnim doświadczeniem, jest też stałym mediatorem sądowym, a ponadto pełni funkcję członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, a także członka Rady Izby Notarialnej w Warszawie w kadencji 2018-2021.

Paweł Orłowski jest też współzałożycielem oraz prezesem Ultima Ratio Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.​

Członek Rady

Włodzimierz Chróścik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000 r.) Od 2006 r. prowadzi Kancelarię Radców Prawnych. Specjalista w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego; ekspert w dziedzinie prawa spółek, w tym prawnych aspektów ich działalności operacyjnej, a także spraw korporacyjnych.

Członek zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Autor publikacji oraz opracowań z zakresu prawa handlowego, postępowań spornych oraz zasad etyki zawodowej radców prawnych. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW. Od 2007 roku członek Rady OIRP w Warszawie a od 2010 r. Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie odpowiedzialny za sprawy aplikacji i informatyzacji. W latach 2013 – 2020 Dziekan Rady OIRP w Warszawie. Od 2010 r. Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Zawodowego i Nowych Technologii; od 2012 r. Sekretarz Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP. Od 2020 roku Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie.​

Członek Rady

Paweł Myszka

Radca prawny, na co dzień, jako szef działu prawnego, koordynuje proces ekspansji zagranicznej podmiotów należących do grupy kapitałowej polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z którą to grupą związany jest od wielu lat.Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej kancelarii prawniczej działającej w strukturach jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki, a także w ramach własnej praktyki. Ukończył podyplomowe studia Executive MBA organizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek organów spółek, których misją jest wspieranie rozwoju przestrzeni polskich miast, inwestujących w rozwój nowych polskich firm w obszarze nowych technologii, a także w branży fitness.

Łączy zainteresowanie sztuką, ze sztuką czynienia tego co dobre i słuszne. Jest honorowym członkiem Rady Akcji „Jesteśmy Razem. Pomagamy” – inicjatywy jednoczącej polskich przedsiębiorców w ramach walki z wirusem COVID-19.Ceni sprawczość i mądre życie.

Prywatnie pasjonat narciarstwa, sportów wodnych i morsowania, zwłaszcza szlakami wodospadów.

Członek Rady

Robert Dziubłowski

Robert Dziubłowski jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Hawajskim w Honolulu.

Jest współzałożycielem Top Consulting S.A., jednej z najstarszych spółek konsultingowych na Polskim rynku.

Posiada ponad 25-letnie międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie konsultingu inwestycyjnego, pozyskiwania
kapitału dla firm, przejęć rynkowych i zarządzania firmami. Obecnie dzieli się swoim doświadczeniem jako prelegent
na licznych konferencjach branżowych.

Wieloletni konsultant amerykańskich organizacji finansowych na Wall Street w Nowym Jorku –w tym tych,
które notowane są na giełdach NASDAQ, NYSE.

Ma na swoim koncie liczne międzynarodowe sukcesy osiągnięte podczas znaczących
przedsięwzięć inwestycyjnych przeprowadzonych m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Wietnamie czy na Ukrainie.

Doradzał m.in.: Household International w przygotowaniu strategii przejęć i uzyskaniu licencji bankowej w Polsce,
Wussler Group, partnerowi Ted Turner Pictures w próbie przejęcia NTV, największej prywatnej stacji telewizyjnej
w Rosji, Eiffage Construction w przejęciu Mitex, największej, w ówczesnym czasie, firmie budowlanej, Industrial Union
of Donbas – grupie przemysłowej na Ukrainie, Amerykańskiej giełdzie NASDAQ przy wejściu na polski rynek oraz
potencjalnym przejęciu przez nią GPW w Warszawie.

W 2002 r. wraz z grupą prywatnych inwestorów założył firmę Mobiltek, która stała się czołowym dostawcą
rozwiązań dla technologii mobilnych w Środkowej Europie. W 2016 roku Spółka została odsprzedana funduszowi MCI.

Członek, przewodniczący i Prezes rad nadzorczych wielu firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych, między innymi: Bauma S.A. (obecnie ULMA S.A.), Computerland Poland S.A. (obecnie Signity),
Pol-Aqua S.A.
Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu m.in: Top Consulting S.A. a także Dyrektora Niezależnego Stream
Communications Network & Media Inc.

Jest aktywny w branży gier komputerowych. Aktywnie działa na rzecz Blue Technology Sp.
z o.o., spółki produkującej komputery przenośne marki HYPERBOOK® oraz gry komputerowe w technologii VR
(Hyperbook Studio®). Ponadto jest udziałowcem w Devskiller Sp. z o.o. rekrutującej talenty z branży IT, a także
akcjonariuszem The Dust S.A. – spółce produkującej gry komputerowe, producencie gry „Ja,Inkwizytor”, opartej na
motywach powieści Jacka Piekary.

Dodatkowo, Robert Dziubłowski wsparł także młodą spółkę Yaza Games Sp. z o.o.
pracującą nad grą „Inkulinati”.
Poza działalnością w branży gier komputerowych oraz IT Robert inwestuje także w branży
gastronomicznej – jest mniejszościowym udziałowcem w New York Pizza Department S.A. (najszybciej rosnącej spółki
franczyzowej), akcjonariuszem i Członkiem Rady Nadzorczej Sfinks S.A. oraz właścicielem sieci restauracji należących
do Foodio Concepts Sp. z o.o.

Jeszcze przed 2017r. zaangażował się w projekt ParrotOne.

Jest współzałożycielem funduszu Start Up Hub
Poland.

Prywatnie jest szczęśliwym ojcem trójki dzieci.

 

 

 

 

 

 
Fundacja Nova Ars Poloniae informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij