Polityka prywatności

Jak Fundacja Nova Ars Poloniae przetwarza Pani/Pana dane osobowe

Jeśli jako osoba fizyczna kontaktuje się Pani/Pan z Fundacją Nova Ars Poloniae lub korzysta Pani/Pan z jej usług, Fundacja Nova Ars Poloniae zaczyna przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Wszystkie informacje na Pani/Pana temat traktujemy z szacunkiem, odpowiedzialnie i zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W tym dokumencie Fundacja Nova Ars Poloniae wyjaśnia, kim jest, w jaki sposób uzyskuje informacje na Pani/Pana temat i co z nimi robi. Gdyby jednak cokolwiek było dla Pani/Pana niejasne, Fundacja Nova Ars Poloniae zachęca do kontaktu pod adresem: fundacja@navaars.org

Treść niniejszej Polityki prywatności została podzielona na następujące zagadnienia:

SPIS TREŚCI

I. Słowniczek.

II.  Kiedy Pani/Pan kontaktuje się z Fundacją Nova Ars Poloniae.

III. Kiedy Pani/Pan jest Sponsorem lub Podopiecznym Fundacji Nova Ars Poloniae.

IV. Jak długo Fundacja Nova Ars POloniae przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

V. Kto ma dostęp do Pani/Pana danych osobowych?

VI. Co to są pliki „cookies” i podobne technologie? Jak i po co wykorzystuje je Fundacja Nova Ars Poloniae?

VII. Dane kontaktowe Fundacji Nova Ars Poloniae.

VIII.  Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem przez Fundację Nova Ars Poloniae Pani/Pana danych osobowych.

I. Słowniczek.

Administrator – „Fundacja Nova Ars Poloniae” z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000857270, NIP: 7010995620 (nazywana w treści tej Polityki prywatności także: „Fundacja Nova Ars Poloniae”).

Dane osobowe – wszystkie informacje na Pani/Pana temat, które Fundacja Nova Ars Poloniae. Należą do nich Pani/Pana imię, nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące płatności, itp.

Podopieczny Fundacji Nova Ars Poloniae – osoba, która uzyskała taki status od Fundacji Nova Ars Poloniae.

Przetwarzanie – wszystkie czynności i działania, jakich Fundacja Nova Ars Poloniae wykonuje na Pani/Pana danych osobowych. Należą do nich: zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie, przesyłanie do Pani/Pana informacji, itp.

Sponsor – osoba, która dokonuje przysporzeń majątkowych (w tym np. przekazuje środki finansowe) na rzecz Fundacji Nova Ars Poloniae w celu wspomagania jej działalności.

Użytkownik – osoba, która korzysta ze strony internetowej Fundacji Nova Ars Poloniae pod adresem:  https://novaars.org/

II.  Kiedy Pani/Pan kontaktuje się z Fundacją Nova Ars Poloniae.

Zakres danych, które przetwarza Fundacja Nova Ars Poloniae, zależy od tego, jakie Pani/Pan poda jej informacje i od tego, jaką formę kontaktu z Fundacją nova Ars Poloniae Pani/Pan wybierze.

Poprzez odwiedzenie strony internetowej Fundacji Nova Ars Poloniae, może Pani/Pan wyrazić zgodę na korzystanie przez Fundację Nova Ars Poloniae z technologii „cookies” (tzw. ciasteczka) i podobnych technologii, dzięki którym strona internetowa Fundacji Nova Ars Poloniae funkcjonuje poprawnie. Niektóre z tych technologii pozwalają nam też analizować, w jaki sposób Pani/Pan korzysta ze strony internetowej Fundacji Nova Ars Poloniae – np. które elementy strony internetowej Pani/Pan najchętniej odwiedza.

Takie dane Fundacja Nova Ars Poloniae przetwarza w celu poprawy jakości swojej strony internetowej, dopasowania treści do zainteresowań odwiedzających ją osób czy ciągłego ulepszania działania strony. Niektóre technologie cookies pozwalają Fundacji Nova Ars Poloniae też na marketing jej działalności i promocję jej wizerunku – zarówno w ramach strony internetowej samej Fundacji Nova Ars Poloniae, jak i w ramach stron internetowych jej partnerów.

Podstawą prawną korzystania z technologii cookies jest Pani/Pana zgoda. Wyjątkiem od tej zasady są te technologie cookies, od których zależy prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Fundacji Nova Ars Poloniae, czyli dostarczenie Pani/Panu usługi świadczonej drogą elektroniczną w tym zakresie). Wówczas Fundacja Nova Ars Poloniae opiera się na przepisach prawa (art. 173 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne; Dz.U. Nr 171, poz. 1800; t.j. z dnia 9 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2460) i odpowiednio na swoim uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Niektóre Pani/Pana dane Fundacja Nova Ars Poloniae mogła uzyskać od Pani/Pana w trakcie wystawy, wernisażu lub wydarzenia, w którym brali udział przedstawiciele samej Fundacji Nova Ars Poloniae lub od organizatora takiego wydarzenia. Wówczas Pani/Pana dane z wizytówki, kierowanego do Fundacji Nova Ars Poloniae zapytania czy listy uczestników wydarzenia Fundacja Nova Ars Poloniae przetwarza w celu przekazania Pani/Panu poszukiwanych przez Panią/Pana informacji, odpowiedzi, kontaktu czy podziękowania za udział w wydarzeniu lub spotkaniu. Wtedy także podstawą prawną działania Fundacji Nova Ars Poloniae jest jej uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informacje marketingowe na Pani/Pana adres e-mail lub telefon Fundacja Nova Ars Poloniae wysyła wyłącznie, jeśli Pani/Pan udzieli na to wcześniej zgodę. Zgoda ta jest podstawą prawną takich działań.

Jeśli Fundacja Nova Ars Poloniae przetwarza Pani/Pana dane na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan taką zgodę wycofać. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie tych danych, które zostało dokonane przed wycofaniem zgody, ale Fundacja Nova Ars Poloniae nie będzie mogła przetwarzać danych w ten sposób od momentu wycofania zgody. Natomiast jeśli Fundacja Nova Ars Poloniaeprzetwarza Pani/Pana dane na podstawie  swojego prawnie uzasadnionego interesu, może Pani/Pan sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

III. Kiedy Pani/Pan jest Sponsorem lub Podopiecznym Fundacji Nova Ars Poloniae.

Kiedy już jest Pani/Pan Sponsorem lub Podopiecznym Fundacji Nova Ars Poloniae, poza danymi, które Fundacja Nova Ars Poloniae przetwarza zgodnie z pkt. II Polityki prywatności, Fundacja Nova Ars Poloniae przetwarza także informacje związane z działaniami, jakie Podejmuje Pani/Pan jako Sponsor lub Podopieczny Fundacji Nova Ars Poloniae, takie jak dane o dokonanych wpłatach, uzyskanych świadczeniach, a także Pani/Pana komunikację z Fundacją Nova Ars Poloniae. Celem i podstawą prawną przetwarzania tych danych są prawidłowa realizacja zawartej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – np. odpowiednie przekazywanie świadczeń, itp. Podanie informacji, o które prosi Fundacja Nova Ars Poloniae jest dobrowolne, ale niektóre dane (odpowiednio oznaczone na etapie ich podawania) są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy przez Fundację Nova Ars Poloniae.

Część informacji dotyczących Pani/Pana Fundacja Nova Ars Poloniae przetwarza w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa. Głównie dotyczy to danych  związanych z rozliczeniami Fundacji Nova Ars Poloniae (rozliczenia podatkowe – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV. Jak długo Fundacja Nova Ars POloniae przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Te dane, które Fundacja Nova Ars Poloniae zbiera wyłącznie w celu bieżącego kontaktu (por. pkt II Polityki prywatności), jeśli nie jest Pani/Pan Sponsorem lub Podopiecznym Fundacji Nova Ars Poloniae, przechowywane są w zależności od konkretnych kategorii tych danych od okresu kilku tygodni (np. niektóre pliki technologii cookies) do okresu maksymalnie 7 lat (bardziej szczegółowe pytania czy rozmowy, które mogą mieć znaczenie dla kontaktu Fundacji Nova Ars Poloniae z Panią/Panem.

Jeśli Fundacja Nova Ars Poloniae przetwarza Pani/Pana dane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, to dane te są przetwarzane albo do momentu wycofania przez Panią/Pana tej zgody, albo do momentu zrealizowania celu, dla którego ta zgoda została wyrażona – w zależności od tego, który z tych momentów nastąpi wcześniej.

Jeśli Fundacja Nova Ars Poloniae przetwarza Pani/Pana dane w związku z tym, że jest Pani/Pan Sponsorem lub Podopiecznym Fundacji Nova Ars Poloniae, to dane te są przetwarzane przez czas, jaki pozostaje Pani/Pan Sponsorem lub Podopiecznym Fundacji Nova Ars Poloniae oraz zwykle przez okres do 7 lat od momentu, kiedy przestaje Pani/Pan być Sponsorem lub Podopiecznym Fundacji Nova Ars Poloniae . wynika to z regulacji podatkowych i okresu przedawnienia niektórych roszczeń.

Podane wyżej okresy przetwarzania danych mogą ulec odpowiedniemu wydłużeniu, jeśli będzie to niezbędne – np. w przypadku ewentualnych roszczeń czy postępowań sądowych – o czas tych postępowań czy dochodzenia roszczeń i  ich rozliczenia. Podobnie może stać się w przypadku jeśli w określonych wypadkach do dłuższego czasu przetwarzania danych zobowiążą Fundację Nova Ars Poloniae odpowiednie przepisy prawa.

V. Kto ma dostęp do Pani/Pana danych osobowych?

Do Pani/Pana danych osobowych uzyskują dostęp wyłącznie:

odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Fundacji Nova Ars Poloniae, którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy oraz niewykorzystywania w celach innych niż te, dla których dane zostały uzyskane przez Fundację Nova Ars Poloniae;

 • podmioty, które wspierają Fundację Nova Ars Poloniae w jej działalności – na podstawie odpowiednich umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania, takie jak dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy usług prawnych i doradczych;
 • podmioty, z usług których może Pani/Pan korzystać przy okazji wspierania lub korzystania z działalności Fundacji Nova Ars Poloniae, czyli np. podmioty obsługujące płatności, przewoźnicy, kurierzy.
 • Wszystkie te osoby mają jednak dostęp do Pani/Pana danych osobowych tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania określonych ich obowiązków lub zadań.
 • Fundacja Nova Ars Poloniae może być też zobowiązana do udzielania niektórych informacji organom władzy publicznej – na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. W takich przypadkach odpowiednie informacje udzielane są tylko i wyłącznie wtedy, kiedy istnieje ku temu właściwa podstawa prawna.

VI. Co to są pliki „cookies” i podobne technologie? Jak i po co wykorzystuje je Fundacja Nova Ars Poloniae?

 • Pliki „cookies” są niewielkimi informacjami tekstowymi, które wysyłane są przez serwer i zapisywane są na Pani/Pana urządzeniu (zwykle na dysku twardym komputera lub telefonu). W takim pliku tekstowym przechowywane są informacje, których Fundacja Nova Ars Poloniae może potrzebować w celu dostosowania funkcjonowania swojej strony internetowej do Pani/Pana sposobu korzystania z tej strony, a także w celu zbierania danych statystycznych. Kiedy odwiedza Pani/Pan stronę internetową Fundacji Nova Ars Poloniae, ma ona możliwość zbierania danych na temat nazwy domeny dostawcy usług internetowych, typu przeglądarki, z której Pani/Pan korzysta, typu systemu operacyjnego zainstalowanego na Pani/Pana urządzeniu, adresu IP, odwiedzanych przez Panią/Pana stron internetowych, elementów, które zostały przez Panią/Pana pobrane, ale też danych eksploatacyjnych lub informacji o lokalizacji urządzenia, z którego Pani/Pan korzysta.
 • Wszystkie pozyskiwane w ten sposób informacje są przez Fundację Nova Ars Poloniae wykorzystywane tylko w celach, które zostały wskazane w tej Polityce prywatności i w żadnym wypadku nie są szkodliwe dla Pani/Pana lub urządzenia, z którego Pani/Pan korzysta, gdyż nie wprowadzają w tym urządzeniu żadnych zmian konfiguracyjnych.
 • Fundacja Nova Ars Poloniae przypomina, że może Pani/Pan zmienić sposób korzystania z plików „cookies”, w tym całkowicie je zablokować lub usunąć za pomocą przeglądarki internetowej. Tego typu działania mogą jednak uniemożliwić albo istotnie utrudnić prawidłowe działanie strony internetowej Fundacji Nova Ars Poloniae, np. znacznie spowolnić jej funkcjonowanie. Dlatego Fundacja Nova Ars Poloniae zaleca niewyłączanie obsługi plików „cookies” w przeglądarce.
 • Rodzaje plików „cookies” wykorzystywanych na stronie internetowej Fundacji Nova Ars Poloniae:
RodzajDefinicja/opis
Cookies technicznePliki niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności tej strony internetowej. Ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika.
Cookies badającePliki wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników w ramach strony internetowej. Używane w celach statystycznych i analitycznych (np. by ulepszać stronę internetową). Nie obejmują informacji pozwalających na identyfikację danych konkretnego użytkownika.
Cookies śledzącePliki, z których korzysta się w celu dokonania analizy zachowań konkretnych użytkowników. Dostarczają informacji pozwalających na identyfikację konkretnego użytkownika. Używa się ich w celach marketingowych także w ramach stron internetowych podmiotów trzecich.

VII. Dane kontaktowe Fundacji Nova Ars Poloniae.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Fundacja Nova Ars Poloniae” z siedzibą w Warszawie.

Adres siedziby, będący jednocześnie adresem do kontaktu Fundacji Nova Ars Poloniae to:

„Fundacja Nova Ars Poloniae”

 1. Wilcza 46

00-679 Warszawa

Adres e-mail do kontaktu ogólny oraz w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

fundacja@novaars.org

VIII.  Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem przez Fundację Nova Ars Poloniae Pani/Pana danych osobowych.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych

Może Pani/Pan w każdym czasie zwrócić się do Fundacji Nova Ars Poloniae o dostęp do Pani/Pana danych osobowych, żeby sprawdzić, jakie dane na Pani/Pana temat Fundacja Nova Ars Poloniae przetwarza i uzyskać szczegółowe informacje, czy rzeczywiście Pani/Pana dane są przetwarzane, w jakim celu Pani/Pana dane są przetwarzane, jakie kategorie Pani/Pana danych są przetwarzane, kto jest odbiorcą Pani/Pana danych osobowych, w miarę możliwości – jaki jest planowany okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (a jeśli jest to niemożliwe – jakie są kryteria ustalenia tego okresu), jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana – wszelkie dostępne informacje o tym, z jakiego źródła je pozyskano.

Sprostowanie Pani/Pana danych osobowych

Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzane przez Fundację Nova Ars Poloniae Pani/Pana dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, może Pani/Pan żądać sprostowania tych danych, które Pani/Pana zdaniem są niezgodne z rzeczywistością albo niepełne.

Usunięcie Pani/Pana danych osobowych

RODO przewiduje tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, które przysługuje Pani/Panu w określonych sytuacjach. Może Pani/Pan skierować do Fundacji Nova Ars Poloniae żądanie tego typu jeśli:

Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub były w inny sposób przetwarzane;

 • zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych została przez Panią/Pana cofnięta, a nie istnieje żadna inna podstawa, by były one nadal przetwarzane;
 • został przez Panią/Pana wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, kiedy nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania;
 • został przez Panią/Pana wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych;
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem;
 • wymaga tego realizacja obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Fundacja Nova Ars Poloniae.
 • Ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan żądać, jeśli:

 • Pani/Pana zdaniem przetwarzamy te dane w sposób nieprawidłowy – wtedy może Pani/Pan żądać ograniczenia ich przetwarzania na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość ich przetwarzania;
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, jednak Pani/Pan woli, by Fundacja Nova Ars Poloniae nie usuwała tych danych, tylko ograniczyła ich przetwarzanie;
 • Fundacja Nova Ars Poloniae nie potrzebuje już Pani/Pana danych do celów, w jakich je przetwarzała, ale dane te potrzebne są Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • został wniesiony przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – wtedy może Pani/Pan żądać ograniczenia ich przetwarzania do czasu rozstrzygnięcia sporu.
 • Kiedy skutecznie wniesie Pani/Pan żądanie ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, spowoduje to ograniczenie podejmowanych przez Fundację Nova Ars Poloniae działań na wskazanych przez Panią/Pana danych  i w zakresie określonych operacji lub celów przetwarzania do niezbędnego minimum – zwykle wyłącznie do przechowywania.

Przeniesienie Pani/Pana danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do otrzymania Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do przesłania ich innemu administratorowi. Z tego prawa może Pani/Pan skorzystać, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

RODO w określonych sytuacjach przyznaje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem określonego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z tego prawa może Pani/Pan skorzystać wobec przetwarzania danych osobowych:

 • na podstawie obowiązku wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Fundacji Nova Ars Poloniae, w tym profilowania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 • gdy jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację Nova Ars Poloniae lub przez stronę trzecią, w tym profilowania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 • do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Jeśli jednak Fundacja Nova Ars Poloniae, mimo wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, dojdzie do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Fundacja Nova Ars Poloniae będzie nadal przetwarzać Pani/Pana dane osobowe objęte sprzeciwem. W sytuacji, w której nie będzie się Pani/Pan zgadzać z taką oceną Fundacji Nova Ars Poloniae, może Pani/Pan skorzystać z prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego – o czym niżej.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego

W związku z działaniem Fundacji Nova Ars Poloniaejako administratora Pani/Pana danych osobowych, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

O tym, jak wnieść skargę, może Pani/Pan przeczytać na stronie internetowej PUODO pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Ostatnia aktualizacja 6 października 2020 r.

Fundacja Nova Ars Poloniae informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij